Hapa pozitiv drejt përmirësimit të cilësisës së shërbimit ndaj palëve në AKPPM dhe në Departamentin e Autorizimit për Marketing


Ndryshimet në menaxhmentin e AKPPM nga Ministri i Shëndetësisë z.Uran Ismaili kanë rritur cilësinë e shërbimeve ndaj palëve të interesit fillimisht me blerjen e katër printerëve të rinj për shtypjen e banderolave ku pritjet për marrjen e banderolave nga depot farmaceutike importuese nga pritja prej dy muajve për marrjen e tyre në AKPPM , sot jepen brenda 24 orëve!

Këto ndryshime tani kanë filluar të japin rezultate edhe në Departamentin e Autorizimit për Marketing, duke e rritur numrin e pranimit të aplikimeve ditore  për regjistrim të produkteve farmaceutike nga 3 pranime të aplikacioneve  është rritur në 10 pranime të tyre dhe si rezultat i këtij veprimi është ulur afati i termineve për aplikim nga palët prej 6 muaj pritje për aplikim në një muaj.

Në Departamentin e Autorizimit për Marketing poashtu kanë filluar punën për harmonizimin e aplikacioneve dhe KMAG moduleve të variacioneve me legjislacionin e BE, gjë e cila do të lehtësojë aplikimin e palëve me variacione si dhe procesimin e tyre më të shpejtë.

More

Informatë për Tiokolkikozid

EMA/40615/2014
Agjencia Europiane e Barnave rekomandon kufizimin e përdorimit të tiokolkikozidit që përdoret në mënyrë orale ose me injeksion
Me rekomandim të Komitetit Europian të Barnave për Produkte Medicinale për Përdorim Human (CHMP), barnat që përmbajnë tiokolkikozid për përdorim në formë orale ose injeksioni duhet të përdoren vetëm si një trajtim shtesë për kontraktimet e dhimbshme muskulare që rezultojnë nga gjendjet spinale tek të rriturit dhe adoleshentët 16 vjeç ose më të rritur.
Përveç kësaj, doza e tiokolkikozidit oral ose në formë injeksioni duhet të jetë i kufizuar.

Informata më të hollësishme mund të gjeni në vegzën e mëposhtme:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Thiocolchicoside-containing_medicines/human_referral_000356.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

More

AKPPM shpallet fituese me projektin Barnatari

 

 

media-share-0-02-05-2e196b8664f6882d54f0749ea4adb032fb95f220d750f3bd7bb7...  

Në garën mbarëkombëtare Albanian National ICT Awards, Projekti Barnatari- Sistemi i Digjitalizimit të proceseve të punës dhe aplikimi online, i Agjencisë së Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, u shpall fitues në kategorinë Shërbimi Publik i vitit. Kjo mbrëmje Gala mblodhi pjesëmarrës dhe të ftuar special nga bota e ICT-së, biznesit, akademisë, administratës publike, shoqërisë civile dhe medias. Sistemi Barnatari është produkt i cili mundëson shërbimin online ndaj bizneseve farmaceutike që operojnë në Republikën e Kosovës. Është implementuar nga ekipi i kompanisë vendore KOMTEL Project Engineering sipas parimit TurnKeySolution, ndërsa është financuar nga AKPPM.
Bizneset me anë të këtij sistemi aplikojnë online për Lejet e Importit dhe Eksportit të Produkteve dhe Pajisjeve farmaceutike, Licencim të veprimtarive dhe për Autorizimin e Produkteve medicinale për përdorim në territorin e Kosovës.
Procesi i aplikimit kalon nëpër disa faza: plotësimi i formularëve, varësisht nga tipi i aplikimit, ngarkimi i dokumentacioneve të nevojshme dhe pagesat online.
Pas fazës së aplikimit, aplikacioni kalon në procedurat e zyrtarëve të AKPPM-së, përmes procedurës së digjitalizuar ëorkfloë, e cila kalon nëpër disa nivele të aprovimit. Pas secilit nivel bëhet vlerësimi nga zyrtari përkatës i kushteve për të kaluar në nivelin tjetër. Nëse kushtet plotësohen, kalohet në nivelin e ardhshëm, nëse nuk plotësohen aplikacioni mund të kthehet tek biznesi për plotësim të kushteve apo mund të refuzohet. Nëse aplikacioni i kalon me sukses të gjitha nivelet e aprovimit, biznesi nga llogaria e tij mund ta shkarkoj licencën përkatëse nga sistemi. Me sistemin Barnatari është rritur efikasiteti dhe saktësia e punëve të zyrtarëve të AKPPM-së që kanë të bëjnë me aktivitetet të cilat i kryen ky sistem dhe poashtu janë eliminuar gabimet në raportet e ndryshme statistikore në lidhje me sasinë dhe llojet e produkteve dhe pajisjeve medicinale të cilat përdoren në Kosovë. Bizneset mund ti kryejnë të gjitha procedurat për importin dhe eksportin e produkteve medicinale online nga zyrat e tyre .
Është digjitalizuar dhe janë në kontroll të plotë sasia e Banderolave të cilat lëshohen nga AKPPM për produktet të cilat do të përdoren nga qytetarët e Kosovës.
Albanian ICT Awards është një garë unike për nga karakteri dhe dedikimi, që ka për synim identifikimin, shpërblimin dhe promovimin e profesionistëve të dalluar, udhëheqësve të suksesshëm të bizneseve, inovatorëve, akademikëve dhe të rinjve entuziast në fushën e ICT-së. Sistemi shpërblyes i këtij evenimenti realizohet përmes një përzgjedhje të paanshme dhe rigoroze nga një juri e përbërë nga figura të shquara të komunitetit ICT në vend, bazuar në kritere të veçanta etike dhe profesionale të vlerësimit.
Përveç shpërblimit që iu nda AKPPM-së, në këtë Gala mbrëmje u ndanë edhe 7 shpërblime të tjera.

 

 

More

Nënshkruhet Memorandum Bashkëpunimi në mes tri Institucioneve Shtetërore

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor   Dogana e Kosovës, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë si dhe Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale, nënshkruan sot një Memorandum Bashkëpunimi, përfaqësuar nga krerët e këtyre 3 Institucioneve, Z.Lulzim Rafuna, Drejtor i Përgjithshëm i Doganës së Kosovës, z. Valdet Gjinovci, Kryeshef i AVUK-ut si dhe z.Jeton Shala, Kryeshef Ekzekutiv i AKPPM-së. Qëllimi i këtij Memorandumi është forcimi i bashkëpunimit, shkëmbimit të informatave dhe përvojave ndërmjet palëve për të siguruar mbikëqyrjen dhe kontrollin më efikas të mallrave të importit dhe eksportit, në dhe nga territori doganor i Republikës së Kosovës me qëllim të thjeshtësimit të procedurave, si dhe lehtësimin e lëvizjes së lirë të mallrave. Gjatë ushtrimit të bashkëpunimit të tyre palët do t’ i komunikojnë njëri tjetrit të dhënat që kërkohen për thjeshtësimin e procedurave për lehtësim të tregtisë dhe lëvizjes së lirë të mallrave. Palët, ndërmarrin veprime që në mënyrë periodike të përditësojnë listën e mallrave që i nënshtrohen inspektimit nga autoritetet respektive, përfshirë edhe dokumentet obligative që i shoqërojnë këto mallra. Palët marrin obligim që të njoftojnë njëra tjetrën për mallrat që priten të arrijnë dhe për ato që gjenden në tregun e Republikës se Kosovës, të cilat nuk janë ose dyshohet se janë në pajtim me legjislacionin Brenda 15 ditëve nga data e hyrjes në fuqi e këtij Memorandumi, palët caktojnë zyrtarët e tyre kontaktues. Shkëmbimi i të dhënave duhet të bëhet në kohë reale, duke përdorur formatin, formën dhe standardin e komunikimit të ofruar siç parashihet në Shtojcat e Bashkëpunimit Teknik të këtij |Memorandumi. Objekt i shkëmbimit nuk mund të jenë të dhënat dhe informatat të cilat Dogana e Kosovës ka marrë obligim nga ligji dhe marrëveshjet ndërkombëtare që ti mbroj dhe ti përdorë për qëllime të veta. Shkëmbimi i të dhënave të realizuara nga palët, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe palëve tjera të CEFTA-së do të administrohet dhe realizohet nga Dogana e Kosovës. Mbështetja teknike do të realizohet nga burimet e teknologjisë informative në dispozicion të palëve dhe/ose burimet tjera të siguruara nga buxheti i institucionit përkatës apo donatorëve. Palët bashkëpunojnë në përgatitjen e të gjitha të dhënave që nevojiten për kryerjen e analizave të rrezikut dhe aktiviteteve tjera, që mund të përmirësojnë vëzhgimin dhe identifikimin në fushat përkatëse. Njësitë respektive të inspektimit obligohen të njoftojnë njëra tjetrën për mallrat që referohen në paragrafin 1 të këtij neni, e të cilat paraqesin rrezik ose nuk i përmbushin kërkesat ligjore, Dogana e Kosovës duhet të njoftoj institucionet përgjegjëse palë të këtij Memorandumi për mallrat që referohen në paragrafin 1 të këtij neni, bazuar në informatat e pranuara, sapo që ato të jenë identifikuar gjatë procedurave doganore, përfshirë edhe informatat e marra nga administratat doganore të shteteve tjera, brenda shkëmbimit të lejuar të atyre të dhënave. Palët shkëmbejnë informata mbi rezultatet e aktiviteteve të ndërmarra si rezultat i këtij bashkëpunimi dhe përgatisin raporte dhe analiza përkatëse.        

More

Akreditohet Laboratori i Kontrollit të Cilësisë se Produkteve Medicinale

Image may contain: 5 people, suit

 

Pas përmbushjes së të gjitha kërkesave dhe rekomandimeve nga Departamenti i Akreditimit të Kosovës për plotësim të standardit 17025, sot në Agjencinë e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale, zyrtarisht u bë akreditimi i Laboratorit të Kontrollit të Cilësisë, me ç’rast Drejtori i departamentit të Akreditimit të Kosovës, Osman Hajdini i dorëzoi Kryeshefit Shala, Çertifikatën e akreditimit. Të pranishëm në këtë ngjarje ishin edhe Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa, Ministri i Shëndetësisë, Imet Rrahmani si dhe Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë, Hykmete Bajrami, të cilët fillimisht i bën vizitë Laboratorit, ku nga Drejtori Lufti Mulaku, u njoftuan me punën që bëhet në secilin sektor të këtij Laboratori. Me këtë rast kryeshefi ekzekutiv i AKPPM-së, Jeton Shala, theksoi se ky është vërtetim i punës cilësore që bëhet në këtë Laborator, pasi që, analiza e produkteve farmaceutike që qarkullojnë në Kosovë, edhe në të kaluarën është bërë me një vigjilencë të shtuar. “Edhe në të kaluarën, por sidomos tani pas dritës së gjelbër që na është dhënë nga Departamenti i Akreditimit të Kosovës, që Laboratori ynë të akreditohet, qytetarët e Republikës së Kosovës më shumë se asnjëherë tjetër duhet të kenë besim në produktet që ata konsumojnë, pasi sinjali pozitiv i këtij institucioni i cili kërkon kritere të shumta për plotësimin e standardeve, tregon që Laboratori ynë plotëson të gjitha kriteret e parapara për të bërë analizën e kontrollit të cilësisë së barnave”, tha mes tjerash kryeshefi Shala. Ai poashtu shpalosi sukseset tjera që e kanë karakterizuar AKPPM-në gjatë këtij 3 mujori, siç janë aprovimi i rregullores së brendëshme të AKPPM-së dhe Organogramit të saj nga Ministria e Administratës Publike, Funksionalizimi i Sistemit Online”Barnatari”. Me këtë rast, Kryeministri Isa Mustafa, përgëzoi Kryeshefin Jeton Shala dhe stafin profesional të LKC-së si dhe AKPPM-në në përgjithësi për punën e tyre të palodhëshme në jetësimin e këtij suksesi, siç e quajti ai, jetik për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Edhe për Ministrin e Shëndetësisë, Imet Rrahmani kjo është një e arritur e madhe, pasi siç tha ai, përmes akreditimit të këtij Laboratori, po dëshmohet zyrtarisht që nga këtu dalin produkte cilësore farmaceutike.

More