Zyrtar i lartë për narkotikë

Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale - Departamenti i Licencimit / Divizioni për narkotikë dhe prekursorë

Zyrtar Ligjor 2

Ministria e Shëndetësisë-Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Zyrtar i Teknologjisë Informative

Ministria e Shëndetësisë-Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicinale

Konkurs pune: Dy (2) Zyrtar të lartë të sigurimit të cilësisë

Agjenicia e Kosovës për Pajisje dhe Produkte Medicinale - Laboratori zyrtarë për kontrollë të cilësisë