Zyrtar i lartë për Autorizim Marketing

Autorizim për Marketing

Kontrollimi dhe aprovimi/mosaprovimi i Produkteve Medicinale me emra të mbrojtur dhe atyre gjenerik që hyjnë në tregun e Kosovës duke u bazuar në procedurat ligjore në fuqi. Përgjegjës kryesor për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të plotë shkencor dhe administrativ të dorëzuar nga ana e kompanive farmaceutike me qëllim të regjistrimit të produkteve të tyre. Trajnimi i zyrtarëve për kontrollim të dokumentacionit në Departamentin e Autorizimit për Marketing. Zbatim i procedurave të mësipërme për arsye të mbrojtjes së shëndetit publik të popullatës.