LIGJI Nr. 03/L-189

LIGJ PËR ADMINISTRATËN SHTETËRORE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i kornizës ligjore për organizimin, bashkëpunimin dhe menaxhimine organeve të cilat ushtrojë kompetenca ekzekutive.