Rekomandimet e sinjaleve te PRAC-ut

Rekomandimet e sinjaleve te PRAC-ut 08-11 Korrik 2019

Komiteti i Farmakovigjilencës për Vlerësimin e Rrezikut (PRAC) është komitet i Agjencisë Europiane të Barnave (EMA) përgjegjëse për vlerësimin dhe monitorimin e sigurisë së barnave për përdorim human. Çdo muaj Agjencia Europiane e Barnave (EMA) publikon përmbledhjen e të gjitha sinjaleve të sigurisë të diskutuara gjatë mbledhjes së fundit të Komitetit të Farmakovigjilencës për Vlerësimin e Rrezikut (PRAC). Përmbledhja përfshin rekomandimet e PRAC-ut për barnat e autorizuara në nivel qendror dhe nacional.