Ne jemi krenarë për organizatën tonë.

Autoriteti i Kosovës për Rregullativa të Barnave (AKRB) u themelua në 1999 dhe ekzistimi legal si agjenci ekzekutive e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës u bë në vitin 2001.

 • Departamenti i Administratës dhe Buxhetit

  Departamenti i Administratës, Buxhetit dhe Financave ka autorizim dhe përgjegjësi lidhur me udhëheqjen e administratës, financave dhe buxhetit në pajtim me aktet ligjore dhe nënligjore, pjesëmarrjes në hartim të politikave, strategjisë dhe programeve në interes të Institucionit. Ky departament përbëhet…

  More
 • Departamenti i Farmakovigjilencës

  Farmakovigjilenca Një aspekt i rëndësishëm i rregullimit të barnave në Kosovë, është ”farmakovigjilenca”, e cila është shkencë dhe aktivitet që merret me detektimin, vlerësimin, të kuptuarit dhe parandalimin e efekteve anësore ose të çfarëdo problemi tjetër të lidhur me barin.…

  More
 • Departamenti Licencimit dhe Pajisjeve

  Departamenti i Licencimit është përgjegjës për lëshimin e licencave për veprimtari dhe lejeve për import/ eksport të produkteve dhe pajisjeve medicinale. Poashtu është përgjegjës për përgatitjen dhe lëshimin e licencave për veprimtari për produkte dhe pajisje medicinale, për prodhues, qarkullues…

  More
 • Departamenti i Narkotikëve

  Veprimtaria e Departamentit të Licencimit është e bazuar në Ligjin për barna narkotike, substanca psikotrope dhe precursorë 02/L-128, Konventat e Kombeve të Bashkuara dhe Direktivat e Komisionit dhe Parlamentit Evropian. Departamenti është përgjegjës për zhvillimin e politikave dhe legjislacionit për…

  More