Ne jemi krenarë për organizatën tonë.

Autoriteti i Kosovës për Rregullativa të Barnave (AKRB) u themelua në 1999 dhe ekzistimi legal si agjenci ekzekutive e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës u bë në vitin 2001.

  • Departmenti i Autorizim Marketingut

    Departamenti i Autorizimit për Marketing (DAM) bënë autorizimin e produkteve medicinale duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L- 188 për produkte dhe pajisje medicinale si dhe UA përkatëse që burojnë nga ky ligj. DAM në koordinim me KVPPM përcakton procedurën…

    More
  • Departamenti i Laboratorit Zyrtar

    Laboratori Zyrtar për Produkte dhe Paisje Medicinale– LZPPM Është formuar në Shtator të vitit 2004 në pajtim me Ligjin për Produkte dhe Pajisje Medicinale 2003/26, ndërkaq funksionalizimi I plotë i tij është bërë në Prill të vitit 2008. Që nga…

    More