Informatë për Tiokolkikozid

EMA/40615/2014
Agjencia Europiane e Barnave rekomandon kufizimin e përdorimit të tiokolkikozidit që përdoret në mënyrë orale ose me injeksion
Me rekomandim të Komitetit Europian të Barnave për Produkte Medicinale për Përdorim Human (CHMP), barnat që përmbajnë tiokolkikozid për përdorim në formë orale ose injeksioni duhet të përdoren vetëm si një trajtim shtesë për kontraktimet e dhimbshme muskulare që rezultojnë nga gjendjet spinale tek të rriturit dhe adoleshentët 16 vjeç ose më të rritur.
Përveç kësaj, doza e tiokolkikozidit oral ose në formë injeksioni duhet të jetë i kufizuar.

Informata më të hollësishme mund të gjeni në vegzën e mëposhtme:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Thiocolchicoside-containing_medicines/human_referral_000356.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f