Njoftim

Duke u bazuar në RREGULLORE NR. 05/2016 PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK , , sipas nenit 7, Pika:

1.5 (Takime me grupe të interesit;) ,

1.7 (Intervistat/takimet sy në sy;)

do të mbahen takime në muajin Prill lidhur me koncept dokumentin të Ligjit nr.02/L-128 për barnat narkotike, substanca psikotrope dhe prekursorë, Ligjit 04/L-190 , Udhëzimi administrativ për regjistrimin e multivitaminave, mineraleve, oligomineraleve, substancave herbale,preparateve herbale dhe produkteve tjera për të cilat nuk nevojitet autorizimi për marketing,