Njoftim

Shërbimi civil i Republikës së Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore  nga të gjitha komunitetet e Republikës së Kosovës.
Komuniteti jo – shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil të administratës.
Kandidatët e përzgjedhur në pozitën e garantimit të cilësisë së produkteve medicinale në LZKKPM  pas intervistës nga Drejtori i LZKKPM-së dhe Kryeshefit Ekzekutiv  janë si në vijim ,
Shpend Dragusha
Valon Ejupi
Gëzim Shabani
Hatixhe Murseli
Shqipe Sfarqa
Demush Bajraktari
Të gjithë nënpunësit civilë që janë  punëtorë të AKPPM-së obligohen  t’i përmbahen Ligjit për Pagat e Nënpunësve Civilë Ligji nr: 03/L-147 dhe aktit nënligjor Udhëzimi Administrativ nr.3  PËR PAGAT E NËNPUNËSVE TË SHËRBIMIT CIVIL TË KOSOVËS NGA BUXHETI I KONSOLIDUAR I KOSOVËS TË ANGAZHUAR NË MË SHUMË SE NJË VEND PUNE
Respektivisht neni 2 dhe 3 :
Nga buxheti i konsoliduar i Kosovës lejohet marrja e vetëm  një page , dhe neni 3 Nëse një nënpunës civil është i angazhuar në më shumë se një vend të punës , pagën e dytë (ose pagën sekondare) mund ta marrë në lartësi prej pesëdhjetë përqind (50%) të pagës së plotë që paguhet për atë vend të punës (që do të llogaritet me 20 orë punë në javë më shumë se orari i plotë).