Njoftim për konkurs

Në bazë të konkursit të AKPPM-së Ref # 02/2016, Marrëveshje mbi shërbimet e veçanta deri në 6 muaj me orar 40 orë në javë
Kërkohen 10(dhjetë) Zyrtarë/e për garantimin e cilësisë së produkteve medicinale në LZKKPM .
Afati i konkursit është i hapur 8(tetë) ditë  nga data e publikimit në shtypin ditor  22.02.2016 deri më 29.02.2016 në ora 16:00.