Rekomandimi nga Agjencia Evropiane e Barnave – EMA/37763/2015

Në bazë të rekomandimit nga Agjencia Evropiane e Barnave – EMA/37763/2015 përkatësisht rekomandimi i Komitetit te produkteve medicinale për përdorim njerëzor (CHMP) për te gjitha agjencitë kompetente te shteteve te BE, është pezullimi i te gjitha produkteve medicinale qe jane aprovuar ne baze te studimeve klinike te udhëhequra nga ana e kompanisë GVK Biosciences Private Limited ne Hyderabad, India.

Departamenti i Autorizimit për Marketing pas njoftimeve të bëra, shqyrtoi rastin dhe vërtetoi se në AKPPM janë të regjistruara gjashtë produkte nga kjo listë përkatësisht rekomandohet që të përfillet rekomandimi nga EMA përkitazi me pezullimine përkohshëm të autorizimit për marketing për këto gjashtë produkte.

Shkarko dokumentin