Departamenti i Administratës dhe Buxhetit

Departamenti i Administratës, Buxhetit dhe Financave ka autorizim dhe përgjegjësi lidhur me udhëheqjen e administratës, financave dhe buxhetit në pajtim me aktet ligjore dhe nënligjore, pjesëmarrjes në hartim të politikave, strategjisë dhe programeve në interes të Institucionit.

Ky departament përbëhet nga :

  • Divizioni i resurseve humane
  • Divizioni i financave dhe buxhetit
  • Divizioni i IT-së
  • Divizioni i logjistikës dhe arkivës
  • Divizioni për banderolla

Msc. Sejdë Tolaj
Pozita: Drejtor I Administratës, Financave dhe Buxhetit
Studimet postdiplomike në Fakultetin Ekonomik të UP-së
Master dhe doktorant në Menaxhment dhe Informatikë
Email: Sejde.Tolaj@rks-gov.net
Tel: 038-512-240