AKPM me disenj të ri për CPP

AKPM me disenj të ri për CPP

Agjencia e Kosovës për Produkte Medicinale (AKPM), nga sot ka një disenj të ri të çertifikatës së produktit farmaceutik (CPP), me të cilën do të pajisen prodhuesit farmaceutik me rastin e eksportit të produkteve të tyre për vendet tjera, të lëshuara për prodhuesin farmaceutik “TREPHARM”.

AKPM do të vazhdoj me disenjimin e të gjitha dokumentacioneve zyrtare dhe me krijimin e udhërrëfyesit vizuel.